اهداف مدرسه هوشمند کدامند؟ راهبردها و خط مشی هاچیستند؟

اهداف:
- رشدهمه جانبه دانش آموزان ( ذهنی . جسمی . عاطفی و روانی )
- ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی -
- تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری
- افزایش مشارکت مردمی
 
راهبردها و خط مشی ها :
- تاکید بر مهارتهای فکر کردن
- تدریس ارزشها و زبان از طریق آموزش
- فراهم نمودن محیط یاد دهی - یادگیری
- فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برا یاستعدادهای مختلف
- آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است
- فراهم کردن فرصتهای همکاری افراد جامعه با مدرسه

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.