مراحل تهیه ی پوشه ی کار

جمعه 14 بهمن‌ماه سال 1390 ساعت 11:15

مراحل تهیه پوشه کار (6 ):نمون برگ ارزیابی معلم از پوشه کار
نمون برگ ارزیابی معلم از پوشه کار: این نمون برگ توسط معلم ماهیانه و با توجه به دروسی که در آن ماه انجام داده، موارد آن نوشته می شود و سپس فعالیت های دانش آموز در آن ماه را ارزیابی می کند و این فرم را در آخر پوشه ی کار دانش آموز قرار می دهد. نام درس نام و نام خانوادگی:                              ماه: مقیاس ها   ملاک ها خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش بخوانیم بنویسیم                                                   قرآن                                         ریاضی                                                   علوم                                         هنـر                                         تربیت بدنی                                         هدیه های آسمان                                 مراحل تهیه پوشه کار (5 ):نمون برگ های ارزیابی والدین وفهرست محتوا نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کار دانش آموز این نمون برگ در پایان هر فصل و با دعوت از والدین دانش آموزان در کلاس به آن ها داده می شود که فعالیت های فرزند خود را در آن فصل ارزیابی کند و سپس در آخر پوشه ی کار دانش آموز قرار می گیرد. نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                                   فصل:  بهترین نمونه کارهای فرزندم       درس ها یا زمینه هایی که در آن ها پیشرفت داشته است.       درس ها و زمینه هایی که در  آن ها تلاش بیشتری نیاز دارد.       توصیه ها:   نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز:                                             امضا و تاریخ   نمون برگ فهرست محتوا:  این نمون برگ بعد از شرح حال دانش آموز و پشت و رو چاپ شده و در یک کاور قرار   می گیرد.این نمون برگ برای این منظور است که هر فعالیتی را که در پوشه ی دانش آموز قرار می گیرد در آن ثبت می شود.     عنوان درس     ردیف     نمونه کار یا سند     تاریخ     ملاک های انتخاب ارزیابی معلم اهداف و انتظارات را محقق نموده است ١= بسیارکم  ٢= کم        ٣= متوسط ۴= زیاد            ۵= بسیار زیاد ۵ ۴ ٣ ٢ ١  ریاضی  ١  آزمون مدادکاغذی  ۴/٨/٨٩  جمع و تفریق اساسی                                                                                           ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت پنجم: مراحل تهیه پوشه کار (4) مرحله سوم : مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد  در این مرحله معلم با بررسی شواهد موجود در زمینه هر موضوع درسی در پوشه کار، و پیوند دادن آنها به یکدیگر ،پازل پیشرفت دانش آموز را به شکل :  1) موردی : ( به منظور ارائه راه حل و رهنمودهای کیفی لازم ، به شکل کتبی و شفاهی بعد از انتخاب هرنمونه کار دانش آموز ، در طول سال انجام می گیرد )   2) ادواری : ( به منظور تعیین وضعیت دانش آموز با  اشاره به  موفقیت‌ها، نکات مثبت و همچنین کاستی‌ها و ضعف‌های یادگیری و جهت اطلاع  دانش‌آموز و هم والدین ،حد اقل هر ماه یک بار انجام می گیرد ) 3 ) پایانی   (به منظور  اظهار نظر کلی در مورد  ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، ضعف‌های احتمالی و …  در فرم هایی تحت عنوان فرم پیشرفت و گزارش پیشرفت( کارنامه ) ، در پایان سال تحصیلی انجام می گیرد ) ترسیم و بازنگری می نماید  . ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت پنجم: مراحل تهیه پوشه کار (3) مرحله دوم : مرحله جمع آوری و انتخاب شواهد ١-تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد . این شواهد شامل: آزمون ها، تکالیف ، تولیدات و سایر  مواردی که روند رشد و تغییرات  را نشان می دهد ملاک‌ها و سنجه‌های مورد انتظار برای هر نمونه کار :     بیانگرکاربرد آموخته ها در زندگی  دانش آموز باشد .( آزمون های عملکردی ، سنجش مشاهده ای و...) تغییر رفتار دانش آموز را نشان دهد . فرایند یا فرآورده یادگیری دانش آموز را در بر گیرد . میزان پیشرفت دانش آموز را در دست یافتن به اهداف و انتظارات آموزشی  و پرورشی ؛ نشان دهد . نارسایی های یادگیری دانش آموز و نحوه ی رفع مشکلات و اصلاحات را بیان نماید . نو ،  جدید و ابتکاری باشد   2 - جمع آوری  محتوا :  محتوای پوشه کار باید مجموعه ای از نمونه کار ها و فعالیت های مرتبط ، به هم پیوسته و فرایندی دانش آموز را شامل گردد. 1) آزمون‌ها 2) تکالیف 3)  مشاهدات 4) تولیدات و سایر  موارد که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز  در جهت تحقق هدف های اموزشی و پرورشی باشد   3- انتخاب نمونه کار (شواهد )  در مرحله جمع آوری شواهد، معلم با توجه به ملاک‌ها و سنجه هایی که تعیین کرده( در مرحله اول ) آثاری را که نمایانگر کوشش هاو پیشرفت های دانش آموزان در فرایند یادگیری است و بتواند به دانش آموز و اولیا در شناخت عملکرد و روند رشد ، کمک نماید ، با درج تاریخ نظرات خود را روی هر یک از آن شواهد ،ثبت و توسط دانش آموز و با کمک خود در  پوشه کار ،سازماندهی و نگهداری می نماید .        ١- فرم فهرست محتوا تهیه نماید  . از آنجا که در هر پوشه کاری ، شواهد جمع آوری شده دانش آموز وسایر مستنداتی که معلم مناسب تشخیص می دهد ،قرار می گیرد ،گاهی لازم است معلم با صرف کمترین زمان ممکن، بتواند وضعیت موجود را مشخص نماید  ٢-شواهد انتخابی را بررسی و بازخورد ارائه نماید -  بهتر است نمونه کارهایی که جایگزین می گردند، عنوان آنها در فهرست پاک نشود بلکه با نشانه ای آنها را مشخص نماید. با این عمل، معلم به تلاش دانش آموز برای پیشرفت ، اطلاع و آگاهی پیدا می نماید .    3- مدیریت نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز زمانی که دانش آموز به پوشه کار خود مراجعه می‌نماید و یا نمونه  کارهای خود را در پوشه قرار می‌دهد، یا با کنترل محتوای پوشه کار ، شواهد ضعیف خود را بهبود می بخشد , آگاهانه یا نا آگاهانه به ارزیابی از کار خود می پردازد و خود ارزیابی را ، که مهارت مهمی برای پیشرفت یادگیری است، فرا می گیرد .   4- تکمیل نمون برگ ارزیابی معلم معلم در این نمون برگ ،نتیجه ارزشیابی های ادواری(دو ماهانه) از روند پیشرفت  دانش آموز را  درج می نماید    5- ارائه و مدیریت نمون برگ ارزیابی والدین ارتباط نزدیک، مداوم و مستمر دانش آموز با والدین فرصتی مغتنم به شمار می رود پوشه کار به والدین امکان می دهد تا از روند آموزش و یادگیری فرزندشان مطلع شوند ، و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند . ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت پنجم: مراحل تهیه پوشه کار (2) مرحله اول : برنامه ریزی و سازماندهی 1- هدف ها  ،ملاک‌ها و سنجه های هر درس را بیان  می نماید 2-  متناسب با هدف ها  ،ملاک‌ها و سنجه های هر درس ،ابزار مناسب پیش بینی می نماید . .3- ملاک‌ها و سنجه های مورد انتظار برای هر نمونه کار را به اطلاع دانش آموزان   می رساند . 4- با کمک اولیاء ، مدیر و دانش آموزان, پوشه مناسب  تهیه یا تولید نماید. 5- مشخصات روی جلد را درج نماید 6- برگ شرح حال  تهیه نماید 7- تعیین شواهدی که قرار است در پوشه کار قرار گیرد . 8- تهیه نمون برگ های ارزیابی . 9- تقسیم پوشه کار به بخش ها و لایه های مورد نیاز 10- توجیه دانش آموزان و اولیاء در خصوص ضرورت و اهمیت و نقش و ظایف آنها در تنظیم پوشه کار . (بهمن قره داغی) ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت پنجم: مراحل تهیه پوشه کار (1) مرحله اول : سازماندهی و برنامه ریزی . مرحله دوم :  مرحله جمع آوری و انتخاب شواهد. مرحله سوم :  مرحله ارزیابی و ارایه بازخورد . ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت چهارم: انواع پوشه کار فراورده‌ای : یعنی  پوشه کار بهترین کارها . که برای نشان دادن موفقیت‌های یادگیرنده تنظیم می گردد .  فرایندی :  پوشه کاری ست  که به منظور معرفی رشد پیشرفت دانش آموز به کار می رود . فراورده‌ای - فرایندی :  در این پوشه کار ، منتخبی از کار های دانش آموز ، (به انتخاب دانش آموز و معلم ) به منظورارائه تصویری از موفقیت‌ها و، رشد و پیشرفت او ، گرد آوری و گلچین می گردد . در واقع این نوع از پوشه کار مد نظر ارزشیابی کیفی توصیفی می باشد . ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت سوم: ضرورت استفاده از پوشه کار ١- به دانش آموز امکان می دهد تا  شاهد رشد و پیشرفت خود باشد. ٢- فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز می دهد. ٣- به دانش آموز فرصت می دهد بین آموخته های قبلی و جدید  خود ارتباط برقرار کند. و خود ارزشیابی را در دانش آموز تقویت نماید.  ۴- ابزاری برای تعامل با همکلاسی ها، معلمان و والدین است. ۵- دانش آموز از طریق ارائه پوشه کار  فرصت پیدا می کند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد   ۶- شادی انگیز است ،چراکه تهیه پوشه کار نیازمند فعالیت ذهنی و بدنی  است .همین اقدام ،زمینه ی شادی ،نشاط و سرزنده بودن  دانش آموزان را فراهم می گرداند . ٧- به معلم امکان می دهد تا  با مرور پوشه کار دانش آموز ،  قابلیت های وی را به درستی شناسایی برای آموزش وی، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت کند. ٨- به والدین امکان می دهد تا در جریان روند آموزش  فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند.  

ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت دوم: منظور نهایی معلم از پوشه کار  این است که بتواند با یاری جستن از این شیوه تصویری واضح و سه بعدی از رشد مهارت ها ، توانایی ها و دانش و نگرش دانش آموزان ارائه نمایند .    ابزارهای ارزشیابی توصیفی-- قسمت اول: مفهوم و تعریف پوشه کار پوشه کار  یکی از  این شیوه های نوین ، روش پوشه کار ( کار پوشه ،کار نما ،سنجش پرونده ای ، پوشه عملکرد ) است «پوشه کار» شاه ابزار ارزش یابی کیفی – توصیفی است که هویت دانش آموزان را در همه ی ابعاد شخصیتی با هدف و سازمان منظمی در خود نگهداری می نماید  مفهوم پوشه کار (پورت فولیو)، از لحاظ تاریخی : عبارت بوده است از کیف چرمی‌ که نقاشان، هنرمندان، موزیسین‌ها، فیلمنامه‌‌نویس‌ها و ... که معمولاً با کار عملی سروکار داشته‌اند، نسخه‌های پیش‌نویس و یا نهایی اثر هنری خود را در آن قرار داده و با خود حمل می‌کرده‌اند.  تعریف پوشه کار(آلبوم پیشرفت تحصیلی ):  - آلبوم پیشرفت تحصیلی عبارت است از :  مجموعه‌ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند جمع آوری گشته ، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است وبه عبارتی همچون آلبومی ، تصاویرِ گوناگون ودرمسیر رشدِ  دانستن ، توانستن و بکاربستنِ دانش آموزان را ، در مراحل مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری ، به نمایش و قضاوت می گذارد   

     (منبع:کتاب مدیریت پوشه کاراز بهمن قره داغی)

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.